دلایل عدم تمایل مدیران و سرپرستان به اعمال انضباط چیست؟

دلایل عدم تمایل مدیران و سرپرستان به اعمال انضباط چیست؟

💊 هر روزه مدیران و سرپرستان با مشکلات رفتاری کارکنان مواجه می‌شوند. این مشکلات از خوابیدن در محل کار، بی‌توجهی به مقررات سازمان، عدم پاسخگویی سریع به مشتریان تا غیبت،