الاغ پیر فرصت طلب

الاغ پیر فرصت طلب

الاغ پیر فرصت طلب: پیرکشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از تو چاه بیرون بیاورد. برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز

ادامه مطلب »
برف پا نخورده

برف پا نخورده

در حال صعود برمی‌گردی نفس نفس زنان به دور و برت نگاه می‌کنی. به خودت می‌گی باریک الله به خودم که این همه اومدم بالا.

ادامه مطلب »